Main menu
Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vedtægter for Danske Jagtrejse Arrangører  "DJA"

Vedtægter for Danske Jagtrejse Arrangører  "DJA"

Følgende vedtægter er vedtaget for DJA på stiftende generalforsamling på Kattrup Skovgård, Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård, den 4. Juni 2010 og senest ændret på den ordinære  generalforsamling den 9. marts 2018.

§1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Jagtrejsearrangører, forkortet DJA.

Hjemsted er den til enhver tid værende adresse for DJA's sekretariatet - se www.dja.dk - afsnit KONTAKT

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

§2 - Formål

DJA er en brancheforening for danske arrangører af jagtrejser.
DJA er en uafhængig og upolitisk brancheforening.

DJA's formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser indenfor og udenfor Danmark, overfor offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for rejsearrangørernes virksomhed.

DJA skal gennem sit virke medvirke til at styrke jagtrejsebranchens seriøsitet og anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrænsninger i den fri konkurrence mellem medlemmerne eller mellem andre aktører i den danske jagtrejsebranche.
DJA vil arbejde for, at alle danske jagtrejsearrangører, der udbyder pakkerejser bliver medlem af Rejsegarantifonden.
DJA skal ligeledes arbejde for en begrænsning af uhensigtsmæssige eller konkurrenceforvridende alliancer mellem medlemmer af foreningen og medier og/eller interesseorganisationer.

DJA har tillige til formål at fungere som kontaktorgan mellem medlemmerne samt behandle og afgøre spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne. DJA skal endvidere bistå medlemmerne med råd og vejledning om relevant lovgivning og jagtrejsebranchens forhold generelt. DJA kan dog ikke påtage sig opgaver af fagretslig karakter eller på anden måde involvere sig i sådanne forhold.

DJA kan repræsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer i Danmark eller i udlandet.

DJA har etableret et sekretariat til varetagelse af den daglige administration af foreningen.

§3 - Medlemmer

Som medlem optages virksomheder, der arrangerer og sælger jagtrejser, og som har forretningskontor eller anden fast repræsentation i Danmark. Bureauet skal være direkte medlem af Rejsegarantifonden og være i besiddelse af et dansk CVRnr.
Et medlem kan maksimalt opnå en stemme på DJA's generalforsamling.

DJA's bestyrelse vurderer, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af DJA.

DJA's bestyrelse afgør, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af DJA.

Såfremt en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan den ansøgende virksomhed kræve afslaget forelagt for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

Medlemmerne har ret til på brevpapir, i annoncer eller på anden vis at reklamere med deres medlemskab af DJA.

Medlemmerne anbefales følge DJA's almindelige rejsebestemmelser for salg af jagtrejser.

§4 - Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlinger indkaldes med 21 dages varsel ved ordinær eller elektronisk post til hvert medlem.

Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
  6. Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer
  7. Valg af revisorer

8: Uddeling af DJA´s ærespris
9. Forslag fra medlemmerne
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes til formanden og medtages på dagsordenen, såfremt de fremkommer senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb eller i øvrigt foreligger så tidligt, at de kan anføres på dagsordenen ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen rundsendes til bestyrelsen tillige:
A. Regnskab for det forløbne regnskabsår.
B. Budget for det følgende regnskabsår.
C. Forslag til kontingent – første år vedtaget til kr. 2.500,-
D. Eventuelle indkomne forslag.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er repræsenterede, at de udgør over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal.

Ethvert medlem kan lade sig repæsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

En sådan indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det antal stemmer, der er repræsenteret på denne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal blandt de repræsenterede stemmer. 
Dette gælder dog ikke beslutning om ændring af vedtægter, jf. nedenfor.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst 2 medlemmer anmoder herom.

I givet fald skal bestyrelsen iværksætte indkaldelsen uden urimelige forsinkelser og med et varsel på højest 4 uger.

§5 - Stemmeret

Hvert medlem udgør én stemme.

§6 - Bestyrelsen

DJA ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer efter general-forsamlingens beslutning.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen finder sted for en periode på 2 år under særlig hensyn til nedenstående

Medlemmer til bestyrelsen vælges blandt DJAs medlemmer. 
Formanden og næstformanden vælges ved afstemning på generalforsamlingen – første gang for en periode af 1 år (2010 frem til marts 2011), herefter finder valg af formand og næstformand sted hvert andet år.

Første år vælges ét bestyrelsesmedlem for en periode på to år (2010 til 2012).
Ved første generalforsamling i 2011 udvides bestyrelse fra 3 til 5 medlemmer, så den består af en formand, en næstformand 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Mødesekvensen i bestyrelse fastsættes til to årlige møder som afholdes efter indkaldelse fra formanden i hhv. oktober og april. Formanden kan i samråd med næstformanden indkalde til møde hvor det skønnes nødvendigt.

Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader den virksomhed, vedkommende repræsenterer, ophører bestyrelseshvervet automatisk.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis samtlige medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen eller af DJA.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på DJAs vegne om foreningen og om branchens forhold generelt – herunder om salgsudviklingen.

§7 - Tegningsret

DJA tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden.

§8 – Ærespris

Generalforsamlingen beslutter hvem der evt. skal modtage DJA Ærespris, som uddeles til en dansk forening, en dansk organisation eller en person, som på exceptionel vis har kæmpet for bevarelsen af bæredygtig jagt.

§9 - Kontingent

Generalforsamlingen træffer hvert år beslutning om kontingent for medlemskab af DJA. Første år er kontingentet fastlagt til kr. 2.500,- pr. medlemskab

§10 - Regnskabsår og Revision

DJAs regnskabsår er kalenderåret.

DJAs regnskab udarbejdes af sekretariatet og revideres af en ledende medarbejder blandt DJAs medlemmerne.

Generalforsamlingen kan beslutte, at revision i stedet skal foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Der afsættes et beskedent honorar (2010) i regnskabet til bogføring, revision og sekretær-bistand samt til etablering af en hjemmeside, smat løbende kontorholdsudgifter. Beløbets størrelse fastsættes på generalforsamlingen første gang i 2011.

§11 - Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af DJA skal ske skriftligt til bestyrelsen og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. I opsigelsesperioden hæfter det pågældende medlem for evt. ubetalte kontingentandele.

Refusion af kontingent ydes ikke. Et udmeldt medlem har ikke ret til at få noget af, hvad han har indbetalt til DJA tilbagebetalt eller nogle af DJAs aktiver.

Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt et flertal af den til enhver tid sidende bestyrelse finder det nødvendigt, og bestyrelsen skal samtidig beslutte varigheden af eksklusionen forinden det pågældende medlem igen kan ansøge om optagelse i DJA.

Såfremt DJAs formue på tidspunktet for en evt. udmeldelse er negativ, kan bestyrelsen gøre udmeldelsen betinget af, at det pågældende medlem betaler et beløb til forholdsmæssig dækning af underskuddet svarende til det pågældende medlems andel af de samlede stemmer i DJA på det pågældende tidspunkt.

Et ekskluderet medlem har intet krav på nogen del af DJA's eventuelle formue.

§12 - Vedtægtsændringer og opløsning

Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af DJA's vedtægter.

Til vedtagelse af et forslag om ændringer af DJAs vedtægter kræves, at 2/3 af de samlede stemmer er repræsenteret på en generalforsamling, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt der afgives mindst 2/3 stemmer for forslaget, men såfremt det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret, skal DJA's bestyrelse indkalde til en ny generalforsamling til behandling af samme forslag. Dette forslag betragtes som gyldigt vedtaget, såfremt der på denne generalforsamling afgives 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Efter samme regler træffes der beslutning om eventuel opløsning af DJA. 
I givet fald skal DJAs formue efter at alle gældsposter er betalt fordeles mellem medlemmerne på det pågældende tidspunkt i forhold til indbetalte kontingenter for de seneste 3 år.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d 9. marts 2018