Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ordinær generalforsamling fredag 11. marts 2016

Referat:
Danske Jagtrejse Arrangører Ordinær generalforsamling
Best Western Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia.
Fredag 11. marts 2016 kl. 13:00

1)Valg af dirigent:
Henning Olsen valgt
Henning konstaterede at der var mødt 7 medlemmer og modtaget 6 fuldmagter, så generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end 50 % af medlemmerne var repræsenteret

2) Formandens beretning
Beretningen udsendes særskidt til alle medlemmer.

3) Forelæggelse af revideret resultatopgørelse 2015 og balance 31/12 2015
Henning Olsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Regnskabet sendes ud til alle medlemmer.

4) Forelæggelse af budget for 2016 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev godkendt, kontingent uændret ift. sidste år. Budgettet udsendes sammen med regnskabet for 2015, til alle medlemmer.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af Carsten Ottesen og Aksel Spangsberg for 2 år. Genvalg af Henning Olsen for 1 år. Så kommer formand og næstformand ikke på valg samme år.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Henrik Mortensen genvalgt.

6) Evt. valg af medlem til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer.
Henning Olsen er udtrådt af NSC bestyrelse, så det er ikke mere relevant.

7) Valg af revisor.
Henrik Mortensen genvalgt

8) Forslag fra medlemmer:
Ingen

9) Eventuelt
Et forslag fra Summittours om at DJA skal klassificere rejse logi, blev diskuteret. Ingen fandt at dette er en naturlig opgave for DJA
Forskellige tiltag til at styrke medlemmernes engagement blev diskuteret. Der var mest stemning for underholdende tiltag, f.eks., en skydedag på Vingsted centret. Kasper vil undersøge sagen og komme med forslag til bestyrelsen.
Tue fra Globus Jagtrejser tilbød at hjælpe Hans med DJA’s aktiviteter på Face Book. Det blev modtaget med tak.

Generalforsamlingen blev afsluttet med frokost.

Referent: Lars Malver, Malverjagtrejser

Generalforsamling den 06. marts 2015

Referat af generalforsamling i DJA den 06. marts 2015

Lokalitet: Svendborgsund Færgekro i Svendborg

Fra bestyrelsen var mødt flg.: Lars Malver, Henning Olsen, Carsten Ottesen og Henrik Mortensen - Aksel Spangsberg havde meldt afbud!

Fremmødte medlemmer: Thomas B. Ehlers (Field & Forest) + Kenneth Banke (Gamekeeper)

Flg. punkter til behandling på generalforsamlingen:

Valg af dirigent
Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer
Valg af revisorer
Forslag fra medlemmerne
Eventuelt
Formand Carsten Ottesen bød fremmødte velkommen og takkede for året der var gået og med de udfordringer og tiltag der var sket siden sidste generalforsamling.

1) Valg af dirigent
Henning Olsen blev foreslået som dirigent, han blev valgt og takkede for valget og kunne oplyse at generalforsamlingen var lovligt varslet og tidsfristen til medlemmerne var varslet pr. 5/2 og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med de i dag fremmødte + der forelagde 8 underskrevne fuldmagter fra øvrige medlemmer af DJA, der var forhindret i at møde op på dagen!

2) Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
Carsten Ottesen gav referat af nye tiltag og hvordan status var på tidl. berørte emner –
Venligst se hele formandens beretning i vedhæftede word dok.

3) Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Regnskabet, resultatopgørelse og balance fra dette forløbne år blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4) Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.

Venligst se vedhæftede word dok. - for vedtaget driftsbudget for 2015
Kontingent stigning blev drøftet for at for økonomien til at nå sammen i DJA – alle var dog enige i at dette var en dårlig idé – og at en besparelse på nogle poster ville være bedre – for at vedholde nuværende kontingent sats!

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
På valg var Lars Malver + Henrik Mortensen
Opstillet til valg til bestyrelsen var Hans S. Knudsen (Field & Forest)

Henrik Mortensen valgte ikke at opstille – da han havde været med siden DJA´s opstart i 2010 og ville gerne give plads til nye medlemmer i bestyrelsen. Hans S. Knudsen blev derfor valgt ind i bestyrelsen uden kampvalg.
Som suppleant til bestyrelsen i DJA blev valgt Henrik Mortensen

6) Ingen indkomne forslag eller valg – forsættes som hidtil

7) Valg af revisorer
Som det er i dag er det Partner Revision der varetager DJA´s regnskab denne post koster årligt DKK 4.000 – det blev vedtaget at det ikke er nødvendigt at have udgift til en revisor til denne årlige udgift, for forholdsvis få posteringer i et regnskab og at denne post lovmæssigt og ifl. DJA´s vedtægter kunne skæres fra og spares væk!

Til kritisk revisor blev valgt Henrik Mortensen.
Bogføring – som tidl. nævnt ang. bibeholdelse af det årlige kontingent, fandt de fremmødte det bedre at finde besparelser frem for at hæve det årlige kontingent. Det blev vedtaget at bogføringsudgiften måtte kunne reduceres til det beløb som var anført i budgettet. Bestyrelsen arbejdere videre med en løsning.

8) Forslag fra medlemmerne

Formanden kunne oplyse at han ikke havde modtaget nogen forslag fra medlemmerne

9) Eventuelt
Det blev drøftet at blive ved med det vedholdende arb. med at presse bl.a. messe arrangører til ikke at tage ikke reg. medlemmer af RGF ind – eller i det mindste gøre opmærksom på at de kun er ”formidlere” overfor de besøgende!
At DJA og formanden skal blive ved med det gode arbejde og holde fast i de mærkesager foreningen har gang i nu!

Carsten Ottesen, takkede generalforsamlingen for god ro og orden – der afsluttedes med en frokost!

Referent/
Henrik Mortensen

Ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DJA den 26. maj 2014

Valg af dirigent – Henning Olsen , Buhls Jagtrejser.

Dirigenten kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig også hvad angår de forslåede vedtægtsændringer.

Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår – se bilag

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som derefter blev vedtaget.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse– se bilag

Der var ingen bemærkninger til resultatopgørelse og balance, som derefter blev vedtaget.

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent – se bilag

Der var ingen bemærkninger til budget, som derefter blev vedtaget.

Det blev ligeledes vedtaget at kontingentet skulle være uændret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – valg af suppleanter

På valg til bestyrelsen var Henning Olsen og Lars Malver - begge blev genvalgt.

Kasper Andersen havde valgt at trække sig fra formandsposten af personlige årsager. Kasper var indstillet på helt at udtræde af bestyrelsen, såfremt dette vil lette valget til den nye bestyrelse. Carsten Ottesen opstillede som kandidat til bestyrelsen og var villig til at overtage formandsposten.

Carsten blev valgt som ny formand. Kasper Andersen blev valgt til suppleant.

6. Valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer

Henning Olsen blev genvalgt til at være foreningens repræsentant i Nordisk Safariklub.

7. Valg af revisorer

Lotte og Brian fra LB Jagtrejser blev genvalgt.

8. Forslag fra medlemmerne

Forslag til behandling, motiveret af Kasper Andersen:

Forslag til ændring af vedtægternes § 4,

Udgår:

”Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er til stede, at de sammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal. ”

Erstattes af:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er repræsenterede, at de udgør over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal.

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Dette forslag blev vedtaget.

Forslag til behandling, motiveret af Carsten Ottesen:

Forslag til ændring af vedtægternes § 10

Udgår:

Eksklusion kan finde sted, såfremt et flertal på generalforsamlingen finder det nødvendigt.

Erstattes af:

Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt et flertal af den til enhver tid sidende bestyrelse finder det nødvendigt, og bestyrelsen skal samtidigt beslutte varigheden af eksklusionen forinden det pågældende medlem igen kan ansøge om optagelse i DJA.

Dette forslag blev vedtaget.

9. Eventuelt

Henning Olsen redegjorde kort for arbejdet i det forløbne år i Nordisk Safariklub

Rainsford Hunting blev på foranledning af Anders Wanstrup, Korsholm Jagtrejser diskuteret og det blev konkluderet, at det er meget vanskeligt at gøre noget ved dette.

Bjarne Bitsch har skriftligt henvendt sig til JÆGER, da han er af den opfattelse at bladets skribenter er partiske i forhold til flere interessenter. Dette blev diskuteret og konklusionen blev, at dette ikke er en opgave for DJA.

Skrivelse fra forbrugerombudsmanden vedr. opgivelse af priser inklusiv moms blev kommenteret af Henning Olsen og efter han bedste overbevisning og juridisk rådgivning, konstatere han, at det er enhver frit stillet og helt lovligt, at opkræve f. eks. et administrationsgebyr til dækning af den ekstra udgift vi blev pådraget, da vi fra den 1. januar 2011 blev vi omfattet af skatteministeriets ”Særordning for rejsebureauer (momslovens §§ 67 og 68a)”

Carsten Ottesen fremlagde nogle ideer til bearbejdning af det politiske system og pressen hen imod ændring af de administrative cirkulærer som Rejsegarantifonden arbejder efter, idet lov om Rejsegarantifonden ud fra de nuværende cirkulærer ikke yder en effektiv forbrugerbeskyttelse men tværtimod motiverer rejsebranchen til at omgå lovens bogstav.

Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.

Medlemsmødet på Kalø Vildtforvaltningsskolen 31.10.13

Medlemsmødet var i år sat til Kalø Vildtforvaltningsskolen og efter en kort velkomst af Henrik Mortensen, blev ordet givet videre til Uddannelseschef på Kalø Niels Søndergaard, der startede med et godt powerpoint foredrag at fortælle om historien omkring Kalø helt fra 1300 tallet og op igennem tiderne, samt hvilke tiltag der er på Kalø og hvordan den organisationen er fordelt mellem DMU, Rødovre og Vildtforvaltningsskolen. Det blev understreget hvor mange tiltag som hører ind under jagten som Kalø er repræsenteret i og er tovholder i – ingen tvivl om de gør et kæmpe arbejde for selve jagten i DK og organisationen bag det!

Herefter fik vi en rundvisning i legendariske Finn Kristoffers trofæsamling, som har sit helt eget rum på Kalø, Niels kunne krydre det med nogle festlige og finurlige historier omkring Finn Kristoffersen.

Det blev også til en rundvisning i skoven ved bålpladsen og shelterne der kan huse op til 30 pers. – her foregår der meget jagtformidling af både børn og voksne, hvor der bl.a. tilberedes vildt over bål og soves i det fri!

En kort rundvisning blev det også til af det flotte fælleshus, hvor billederne af alle landets uddannede vildtforvaltere pryder væggene lige fra skolens start og ved skolens første leder - Jens Bjerg Thomsen i halvtredserne.

ProTravel ved Stine Therkildsen og Morten Kragh Jensen – gav et oplæg om et særligt faktureringssystem for jagtrejse - arrangører, som vil kunne lette vores bogføringsmæssige dagligdag – et godt oplæg, hvor systemet stadig er i sin spæde start blandt jagtrejsebureauer og de var også lydhøre for evt. kommentarer og gode råd fra os. ProTravel´s system samarbejder udelukkende med økonomistyringssystemet E-conomic.

Konservator Erling Mørch overtog herefter og gav nogle gode råd til hvordan vi råder vores kunder bedst muligt mht. til skind og trofæ behandling når de er ude i felten rundt om i verdenen + nogle af de love og bekendtgørelser der er ved indførelse af skind og trofæer fra EU og øvrige lande. Samt hvordan han helst vil modtage skindene fra hjemkomne jægere mht. til saltning og nedfrysning.

Så var klokken blevet 18.30 og en god jagtmiddag blev serveret og indtaget – efterfølgende tog formand Kasper Andersen ordet ang. indkomne forslag – der var foreslået fra et medlem en opkvikning af DJA´s hjemmeside, det var der dog ikke enighed blandt forsamlingen at bruge penge på lige nu.

Under eventuelt:
- Bjarne Bitsch ville gerne vide om DJA skulle gå ind i diskussionen omkr. reg. af våben m.m. og støtte op omkr. de andre organisationer der slår et slag for dette. Den generelle enighed var at kunne vi skubbe til beslutningen om at ens haglbøsse ikke skal reg. hvert år hos politiet, skulle vi dette, men at tilslutte de øvrige org. i hele våben diskussionen skulle DJA ikke.
- Henning Olsen var blevet bedt af formanden fra Trofæ, Jens Kjær Knudsen, at spørge om DJA´s medlemmer var blevet sure på Trofæ, da ikke mange af DJA´s medlemmer annoncerede mere – Lotte Vels, kunne bidrage med at de fornyligt havde sprunget fra annoncering i Trofæ, da der er en helt bog på trapperne, som skulle være en ”how to do” din egen jagtrejse, hvor også Trofæ´s formand har indlæg i, det syntes LB Jagtrejser var modstridende, sammen med resten af forsamlingen, og havde derfor valgt annoncering fra – det blev meldt ud fra forsamlingen at DJA ikke boykotter Trofæ, men at vi er opmærksomme på hvilke kasketter ledelsen i Trofæ har på og hvor de optræder – Henning Olsen ville viderebringe dette til Trofæ.
- Rejsegarantifonden´s rolle blev drøftet og det kunne med tilfredshed konstateres at DRF (Danmarks Rejsebureau Forening) havde haft et indlæg på hjemmesiden Standby,
Se mere her: http://www.standby.dk/ny-kritik-af-rejsegarantifonden/
DRG kritiserede RGF´s måde at kommunikere på, eller manglen på samme til deres medlemmer og at de opfordrede at denne skulle foregå mere konstruktivt fremover og at de (RGF) havde brugt 12 mill. kroner på administration, i stedet for at jage de illegale rejseudbydere! Der er d.d. over 600 medlemmer af RGF.

Der blev takket af og vi kørte hver til sit kl. 21.30 – tak for et godt medlemsmøde!

Venlig hilsen – referent

Henrik Mortensen