Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Medlemsmøde den 5. oktober 2011

Referat af medlemsmøde den 5. okt. på DJA´s sekretariat i Hovedgård – kl. 17.00
Fraværende medlemmer:
Holmelund Jagtrejser, Aurora Jagtrejser, Matswani Safaris, Nadania Safaris, B&H Jagtrejser, Remodex Jagt, Prohunt – Denmark.

Mødet blev indledt med en velkomst fra forenings formand og en kort redegørelse for dagens program.

Første punkt på dagsordenen var et indlæg fra Rejsegarantifonden ved direktør Birgitte Fjeldhoff.
Birgitte Fjeldhoff redegjorde kort og præcist om fondens virke, fondens arbejdsbetingelser og fondens beføjelser. De fremmødte deltagere fik rig mulighed for at stille spørgsmål gennem hele Birgitte Fjeldhoffs indlæg. Spørgsmålene centrerede sig meget om Rejsegarantifondens kontrollerende virksomhed overfor rejseudbyderne, samt om fondens arbejde med at registrere ikke registrerede medlemmer.
Birgitte Fjeldhoff viste en udstrakt hånd i forhold til DJA´s indberetninger af ikke registrerede medlemmer.
Birgitte Fjeldhoff inviterede til samarbejde hvor det var muligt, og efterlod et positivt indtryk af Rejsegarantifondens arbejde. Birgitte Fjeldhoff noterede sig vigtigheden af, at Rejsegarantifonden var opmærksom på afholdelse af jagtrejsemesser og udstillernes organisationsforhold.
Et særdeles positivt indslag til gavn for begge parter, hvor berøringsangsten blev væsentligt mindsket.
Stor Tak til Birgitte Fjeldhoff fordi hun indvilligede i at køre den lange vej fra Nord Sjælland og her til Hovedgård. Birgitte Fjeldhoff overheads indlæg vil blive rundsendt pr. e-mail til foreningens medlemmer.

Efter en god times indlæg fra Birgitte Fjeldhoff, blev der serveret smørrebrød – her var ordet frit, holdningerne mange og forskellige – behagelig kollegial samvær!

Det andet punkt på dagsordenen var et indlæg fra Formanden for Nordisk Safariklub Jens Kjær Knudsen.
Jens redegjorde ligeledes for NSF´s virke, formål og idé fra grundlæggelsen og frem foreningen står for i dag. Herunder en redegørelse for bestyrelsens sammensætning og valg, medlems antal og geografisk fordeling, foreningens hjørnesten ”TROFÆ”, messen i Odense (DJA’s medlemmer sendte et klart signal til NFS om, at en evt. flytning af messen i Odense til afholdelse i slutningen af januar eller februar måned ville være ønskelig). Jens Kjær Knudsen fortalte endvidere om NFS museum og trofæudstilling på Valdemar Slot. Der blev rejst kritik af NFS`s hjemmeside, som Jens Kjær Knudsen lovede bod og bedring for.
Herforuden var der en god og åben debat om de jagtetiske regler for udenlandsjagt, hvor emner som løvejagt i Sydafrika, abnormt store kronhjorte i New Zealand og jagt på store bukke i Ungarn var til debat.
Jens Kjær Knudsen efterlod et særdeles godt indtryk af foreningen Nordisk Safariklub, og indbød ligeledes til samarbejde med DJA, hvor det overhovedet var muligt. Tak til Jens Kjær Knudsen for et godt indlæg, som gave stof til eftertanke på flere områder. Jens Kjær Knudsen udelte lidt et medlemsblad smat diverse materialer fra foreningens værge- og annoncekampagner.
Glædeligt at konstatere, a t Jens Kjær Knudsen aktivt vil gå ind i at forsøge at skaffe DJA flere medlemmer – tak for det Jens!

Aftenen blev rundet af med en redegørelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer om, hvad foreningen arbejder med i øjeblikket. Herunder et mundtligt referat af et fornyeligt afholdt bestyrelsesmøde.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig.
Der arbejdes på alle fronter omkring forsøg på at værge nye medlemmer, endvidere blev det gjort klart at foreningens primære arbejdsområder ikke er at søge at hetze de rejseudbydere, der ikke er medlem af Rejsegarantifonden. Dels fordi det ikke er det image DJA ønsker at få påstemplet sig udadtil, og dels fordi at langt de fleste af de ikke registrerede medlemmer er så små, at de er uden konkurrencemæssig betydning for vore medlemmer.
Alle fem medlemmer af bestyrelsen har lige nu kontakt med en 4 til 5 udbydere af jagtrejser, som de forsøger at værge til DJA.

Lars Malver redegjorde for sit arbejde på hele jagtforsikringsområdet - Kasper fortalte dels om sit arbejde med at forsøge på at ensrettet behandlingen af vore kunder og våben i danske lufthavne, samt på vegne af Jan Christiansen, for Jans arbejde i forhold import og forsendelse af jagttrofæer fra 3. lande. af trofæer til Danmark. Endelig blev en fortsat annoncering i ”Jæger” blåstemplet af de fremmødte.

Endeligt var der i plenum lidt snak om emner som foreningen evt. kunne tage fat på.
Her blev nævnt emner som fælles markedsføringsstrategier og forhandling – herunder et fælles roadshow.
bestyrelsen fik i den sammenhæng et par gode idéer til videre bearbejdning

Aftenen blev rundet af ved formanden kl. 21.30 og det er min fornemmelse, at medlemmerne forlod mødet positive og med et godt udbytte af arrangementet.

På vegne af bestyrelsen i DJA

Kasper T. Andersen
Formand

Medlemsmøde den 11. oktober 2010

Referat af melemsmøde i DJA mandag den 11. oktober 2010 på DJA´s Sekretariat i Hovedgård

Fremmødte:
Axel Spangsberg, Nika Jagtrejser - Bjarne Bitsch, Bitsch Jagtrejser - Jan Christiansen, Holmelund Jagtrejser - Henrik Mortensen, Gamekeeper Hunting Tours – Lotte og Brian Vels, LB Jagtrejser – Henning Olsen, Buhls Jagtrejser - Kasper T. Andersen, Jelling Jagtrejser – Claus Lykke Jensen, Partner Revision A/S, Jan Møller Gouda Rejseforsikring A/S

Afbud fra:
Korsholm Jagtrejser, B & H Jagtrejser

Ikke fremmødte:
Aurora Jagtrejser

Referat:
Kl. 17.00 bød foreningen formand Kasper Andersen velkommen – herunder gav han en kort introduktion til begrundelsen for foreningens opståen.

Herefter introduceredes Statsautoriseret revisor Claus Lykke Jensen, Partner Revision i Brande. Claus Lykke Jensen fortalte i korte og præcise vendinger om ”ny moms”, som pålægges rejsebureauer i Danmark fra 1. januar 2011. Alle medlemmer får sammen med dette referat tilsendt en forkortet redegørelse af moms-problematikken.
Et udbytterigt indlæg, som affødte gode og fornuftige diskussioner om fortolkningen af lovgivningen.
Mange tak til Claus Lykke Jensen.

Formanden redegjorde efterfølgende for foreningens igangværende arbejder:

1. En dialog med Gouda Rejseforsikring om jagtansvar i forbindelse med jagt udenfor Europa.

2. En dialog med Rejsegarantifonden omkring de udbydere af jagtrejser / pakkerejser, som udøver deres virksomhed i Danmark uden at være lovformeligt medlem af Rejsegarantifonden, besidde dansk CVRnr.
Det var medlemmernes klare holdning at disse udbydere burde følges til dørs af rejsegarantifonden så konkurrencen jagtrejsebureauerne imellem udkæmpes på lige vilkår, hvorfor forening fortsat vil arbejde for at få alle jagtrejseudbydere bliver lovliggjorte og indlemmet foreningen. Man var endvidere enige om, at indførelsen af momsen gav de ”illegale bureauer” endnu en fordel ved fortsætte deres virksomhed – formanden fik medlemmernes opbakning til afholdelse af et møde med rejsegarantifonden om emnet.

3. Formanden redegjorde kort for foreningens foreløbige økonomi.

4. Formanden forhørte sig i forhold til medlemmernes forventninger til foreningens virke. Det blev præciseret at foreningen alene skulle fortsætte som en brancheorganisation, som alene og seriøst skulle arbejde for forbedringer for branchen. Foreningen skulle på ingen tage sig af ting som eksisterende andre organisationer i forvejen arbejder med, men alene holde sig til hvad vores vedtægter foreskriver for vores arbejdsområde.

5. Der var enighed om at tage vedtægterne op til kommende generalforsamling og lade dem hvile indtil da – der blev udtrykt tilfredshed med vedtægterne.

6. Der var enighed om at lade formandens skrivelse til de danske lufthavne afsende og afvente respons på brevet fra lufthavnene.

Herefter blev der serveret smørrebrød, øl, vand og kaffe

Efter pausen kom Jan Møller, som er Key Acount Manager hos Gouda Rejseforsikring forbi og gav os et kort, kontant og opfriskende kursus ud i alm. rejseforsikringer og jagtansvar, afbestillingsforsikringer og Jan gav os en kort introduktion til en ny udstyrsforsikring som Gouda netop har introduceret.

Der opstod diskussion og undren i forhold til, at der ikke er jagtansvarsdækning i de forsikringer vi tilbyder vore gæster. Konklusionen blev, at jagtansvarsdelen ligger hos den enkelte rejsende, som skal sørge for at tegne forsikringen selv i jagtlandet han gæster oversøisk. Er dette ikke muligt vil den rejsendes indboforsikring sandsynligvis dække (forhør kunden). Findes ingen dækning nogen steder vil Goudas Udvidede rejseansvarsforsikring kunne pålægges at dække. Denne forsikring kan tegnes til kr. 10,10 pr. rejsende og opgøres løbende.

Mødet blev afsluttet kl. 21.30

Med venlig hilsen
DANSKE JAGTREJSEARRANGØRER

Kasper T. Andersen
Formand