Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ordinær generalforsamling fredag 11. marts 2016

Referat:
Danske Jagtrejse Arrangører Ordinær generalforsamling
Best Western Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia.
Fredag 11. marts 2016 kl. 13:00

1)Valg af dirigent:
Henning Olsen valgt
Henning konstaterede at der var mødt 7 medlemmer og modtaget 6 fuldmagter, så generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end 50 % af medlemmerne var repræsenteret

2) Formandens beretning
Beretningen udsendes særskidt til alle medlemmer.

3) Forelæggelse af revideret resultatopgørelse 2015 og balance 31/12 2015
Henning Olsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Regnskabet sendes ud til alle medlemmer.

4) Forelæggelse af budget for 2016 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev godkendt, kontingent uændret ift. sidste år. Budgettet udsendes sammen med regnskabet for 2015, til alle medlemmer.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af Carsten Ottesen og Aksel Spangsberg for 2 år. Genvalg af Henning Olsen for 1 år. Så kommer formand og næstformand ikke på valg samme år.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Henrik Mortensen genvalgt.

6) Evt. valg af medlem til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer.
Henning Olsen er udtrådt af NSC bestyrelse, så det er ikke mere relevant.

7) Valg af revisor.
Henrik Mortensen genvalgt

8) Forslag fra medlemmer:
Ingen

9) Eventuelt
Et forslag fra Summittours om at DJA skal klassificere rejse logi, blev diskuteret. Ingen fandt at dette er en naturlig opgave for DJA
Forskellige tiltag til at styrke medlemmernes engagement blev diskuteret. Der var mest stemning for underholdende tiltag, f.eks., en skydedag på Vingsted centret. Kasper vil undersøge sagen og komme med forslag til bestyrelsen.
Tue fra Globus Jagtrejser tilbød at hjælpe Hans med DJA’s aktiviteter på Face Book. Det blev modtaget med tak.

Generalforsamlingen blev afsluttet med frokost.

Referent: Lars Malver, Malverjagtrejser