Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Generalforsamling den 5. marts 2012

Referat af generalforsamling den 5. marts 2012 på DJA’s sekretariat i Hovedgård - kl. 17.00
Fraværende var: Holmelund Jagtrejser, Nadania Safris, B&H Jagtrejser, Remodex Jagt, Prohunt-Denmark, Nika Jagtrejser, African Adventure

Generalforsamlingen startede med en kort velkomst ved foreningens formand.

Herefter overtog Michael Sand fra Netnatur ordet. Michael holdt en god times foredrag, der var tænkt som et oplæg til medlemmernes efterfølgende debat om foreningens jagtetiske regelsæt.
Michael holdt et skarpt og stærkt holdningspræget foredrag, som virkelig gav stof til eftertanke for medlemmerne. Medlemmerne fik noget at tænke over og noget at forholde sig til - et flot foredrag, som Michael fortjener stor ros for.

1. Herefter gik den ordinære generalforsamling i gang - Henning Olsen fra Buhls Jagtrejser blev valgt som dirigent. Henning gav straks ordet til formanden, som aflagde sin beretning:

2. Formandsberetning - v/ Kasper T. Andersen
Året blev på mange måder et besynderligt år, som vi måske selv var med til at gøre det til.
Et tilbageblik på året vil i overskrifter lyde sådan:

I bestyrelsen arbejde vi på hvert sit område med forskellige tiltag.
Der er bl.a. blevet arbejdet med forsikringsforhold - specifikt med udstedelse af forsikringer og jagttegn i Tyskland.
Der er blevet, og der bliver stadig arbejdet med forholdene i de danske lufthavne for vores jægere. Forsøgt medlemshvervning herunder angivelse af ikke registrerede medlemmer til Rejsegarantifonden – Et af resultaterne af dette arbejde har været at bureauet ”Field and Forrest” er blevet registreret i fonden og nu melem hos os, og bureauerne Polsk Jagtformidling, Onion Hunting har indstillet der aktiviteter. Der indberettes stadigt og løbende til Rejsegarantifonden.

I august måned blev vi af SKAT tildelt en bøde på ikke mindre end kr. 5.000,- plus påløbende renter, fordi vi ikke havde indsendt en årsopgørelse – en ting jeg er nødt til at sige, jeg ikke havde skænket en tanke overhovedet. Det hele endte ud i ingen ting, udover at vi blev pålagt at lade statsautoriseret revisor udarbejde et regnskab én gang om året og indsende dette til godkendelse hos SKAT – pris kr. 4.000, i år ét og herefter så svagt faldende, men en årlig omkostning på cirka kr. 3.000,- + moms.

Vi afholdt bestyrelsesmøde og egentlig konstituerende møde her på adressen i september måned.
Vores næstformand Jan Christiansen, Holmelund Jagtrejser meddelte os ved sit fravær, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, da han ikke kunne afse tid hertil.

Vores medlemsmøde i oktober blev som bekendt afholdt her på adressen, hvor vi havde et fint møde med Birgitte Fjeldhoff fra Rejsegarantifonden. Et særdeles positivt møde, hvor jeg tror vi alle sammen fik et væsentligt bedre indtryk af fonden, hvorfor den er der, hvad den arbejder med , hvem der sidder der og bestemmer osv. Sidst men ikke mindst fik vi et bedre indtryk af Birgitte som gjorde det rigtig godt.

Dette møde medførte at jeg tog kampen op med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er den institution som varetager ”folkets” interesser, når der lovgives rejseområdet. Det er lykkedes os at komme til at sidde med i en høringsrunde forud for ny lovgivning på lige fod med f.eks. Danmarks Rejsebureauforening - altså har vi fremadrettet mulighed for at gøre vores indflydelse gældende – eller i hvert fald at blive hørt. Dette er både spændene og udviklende!

Det næste punkt på dagsordenen var mødet med Jens Kjær Knudsen, som er formand for Nordisk Safariklub. Jens redegjorde og fortalte om klubbens arbejde og virke.
Jens´s foredrag endte ud i en snak om dåseløver, Ungarske kæmpetrofæer, parykbukke – dyr opvokset i fangenskab med heraf følgende kæmpetrofæer, bedøvet og udsat for jagt etc.

Da jeg efterfølgende skrev referatet af dette møde på vores hjemmeside startede en lavine af debatter, skriverier på blandt andet Michael Sands medie Netnatur.

Jeg har på vegne af jer talt vores stemme i debatten, hvor jeg håber, at jeg har levet op til jeres forventninger og jeres holdninger.
Der har været skrevet i de store landsdækkende aviser som Politikken og Jyllands Posten, stribevis af artikler på Netnatur af bl.a. Michael Sand og Henning Kørvel.
Jeg er blevet interviewet til Radio Østjylland, som også har haft problematikken oppe.
Jeg har brugt og bruger stadig mange kræfter dette område.

Disse artikler, holdninger meninger førte til, at jeg skrev et udkast til et sæt jagtetiske regler for vores forening. Et regelsæt som ligger sig tæt opad det regelsæt som findes hos Nordisk Safariklub.
Dette regelsæt affødte et bestyrelsesmøde som blev afholdt hos Gamekeeper i forrige måned, hvor fire af fem bestyrelsesmedlemmer var til stede – det møde endte ud i det regelsæt som ligger til debat her senere i dag.

Personligt synes jeg, at det er et ”nødvendigt onde”, som vi er nødt til at bekende os til og nå til enighed om.
Jeg tror det er vigtigt, at vi tør have en mening og frem for alt, at vi lever op til det vi mener!

Vi var med til at skubbe noget i gang, som vi selvfølgelig ikke alene kan krediteres, men som vi har været stærkt medvirkende til.

Endelig har vi fra Nordisk Safariklub fået meddelelse om, at DJA fremadrettet vil få tildelt et af de to ikke demokratisk valgte pladser i Nordisk Safariklub - flot tak for det det, det er vi glade for. Henning Olsen fra Buhls Jagtrejser varetager i dag en af de to pladser.

Ellers er året forløbet stille og roligt – jeg får løbende henvendelse fra jagtrejsekunder, som betragter DJA som et klageorgan, hvor man kan få afgjort en tvist med mellem dem og et af vore medlemsbureauer.
Jeg vil se frem til endnu et arbejdsår og glæder mig til de udfordringer som det kommende år vil bringe.
Det er jo bare at starte der hvor vi sluttede.

3. og 4. Godkendelse af regnskab og budget for kommende år v/ Kasper Andersen - Såvel budget som regnskab blev enstemmigt godkendt.

5. og 6 Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Jan Christiansen fra Holmelund Jagtrejser, som havde valgt at trække sig af tidsmæssige årsager - bestyrelsen foreslog Henning Olsen til bestyrelsen - Henning Olsen blev enstemmigt valgt. Henning vil fremadrettet også repræsentere DJA i Nordisk Safariklub.

7. Valg af revisor
Brian fra LB Jagtrejser modtog genvalg til at revidere foreningens regnskaber.
Samtidig blev det besluttet, at regnskabsoplægget kunne laves af Partner Revision til godkendelse foreningens revisor.

8. Forslag fra medlemmerne
Bjarne Bitsch, Bitsch Jagtrejser
1. Der er enkelte af bestyrelsen jeg endnu ikke har truffet og jeg har kun ”misset” et møde – er det ikke rimeligt at foreningen stiller krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal deltage i arrangementerne.
Jeg vil endvidere stille forslag om, at der bliver lavet en form for Navneskilte som kan bruges ved møder – vi er jo efterhånden ved at være mange.
Forlaget blev af medlemmerne betragtet som en henstilling, som der var fuld opbakning omkring.

2. Da vi aftalte grundlaget for foreningen mener jeg, at det blev pointeret, at medlemmerne skulle overhold landets love.
På en generalforsamling i vores lokale jagtforening fandt jeg et katalog fra en kollega, hvor man skilter med, at der på alle rejser tillægges et momsgebyr på kr. 450,- Det blev pointeret at momsen ikke må udspecificeres og skal være indeholdt i prisen.
Der er som bekendt ingen moms uden for EU, hvorfor rejst til f.eks. Alaska ikke kan tillægges moms. Det er ulovligt. Hvad mener foreningen om dette?

Emnet blev debatteret og der var enighed om at det måtte det enkelte medlem klare med sin revisor - der var divergerende opfattelse af hvad loven siger, og hvad den ikke siger - Kasper vil via foreningens revisor søge svar på spørgsmålet.

Anders Wanstrup, Korsholm Jagtrejser
Aller er bekendte med at det eneste firma der har en specialaftale med Gouda om forsikringsforhold er Diana Jagtrejser. Hvis de har monopol på den forsikring kunne vi andre jo lave en magen til der hedder DJA Rejse og afbestillingsforsikring ? Som alternative kunne vi spørge Europæiske og de evt. kunne være interesserede, hvis Gouda ikke kan og vil spille med?

Der var blandt medlemmerne enighed om at spørgsmålet var afklaret, og at der næppe kunne opnås andre resultater på området end den foreningen har afprøvet i forhold til Gouda Rejseforsikring. I virkeligheden er de vigtigste del af rejseforsikringsspørgsmålet for jægerne nok ansvarsdelen, hvor vi har fået konstateret at vores gæster er dækkede, når det ikke har været muligt at tegne en anden form for forsikring på området - med andre ord, dobbeltforsikrer nogle bureauer deres kunder!

Kasper Andersen, DJA
Kunne et medlemsmøde i Billund Lufthavn med fokus på Securitas og SKAT have interesse i kommende oktober måned? Er der nogen der ellers har forslag til indhold på et medlemsmøde?

Der var enighed om at søge dette møde afholdt i samarbejde med Billund Lufthavn.

Forslag fra bestyrelsen – v / Kasper Andersen
Det sidste halve års polemik omkring medicinerede bukke, parykbukke, store hjorte , dåseløver osv. har medført at bestyrelsen har udarbejdet et forslag til et sæt etiske regler for DJA, som medlemmerne forpligter sig til at overholde.
Dette oplæg er vedhæftet denne indkaldelse – for at vi kan vedtage dette etiske regler og gøre dem til en del af vores vedtægter kræver det 2/3 af os møder op, så det er vigtigt alle møde op, så vi kan være os selv bekendt fremadrettet.

Alle medlemmer var rørende enige, om at det var særdeles vigtigt at foreningen fik et sæt jagtetiske regler og så DJA fremadrettet har en klar og utvetydig politik på området. Bestyrelsens oplæg blev taget pænt imod og grundigt drøftet punkt for punkt. Der blev rettet lidt hist og pist. Denne opgave gav anledning til mange, lange og sunde diskussioner om det omfattende emne. Der var stor enighed om langt største parten af formuleringerne, men enkelte medførte mere debat end andre. Da aftenen var fremskreden blev vi derfor enige om at afsætte et nyt tidspunkt for et medlemsmøde, hvor vi alene vil koncentrere os om det jagtetiske regelsæt. Vi nåede langt på området, men for ikke at forcere en så vigtig ting, var der ingen tvivl om, at det var det rigtige at finde et nyt tidspunkt - dette møde blev fastlagt til den 23. april 2012 på DJA’s Sekretariat, Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård

Herefter blev generalforsamlingen lukket og der blev spist smørrebrød og hygget en lille times tid.

På vegne af bestyrelsen
Formand Kasper T. Andersen