Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DJA den 26. maj 2014

Valg af dirigent – Henning Olsen , Buhls Jagtrejser.

Dirigenten kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig også hvad angår de forslåede vedtægtsændringer.

Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår – se bilag

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som derefter blev vedtaget.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse– se bilag

Der var ingen bemærkninger til resultatopgørelse og balance, som derefter blev vedtaget.

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent – se bilag

Der var ingen bemærkninger til budget, som derefter blev vedtaget.

Det blev ligeledes vedtaget at kontingentet skulle være uændret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – valg af suppleanter

På valg til bestyrelsen var Henning Olsen og Lars Malver - begge blev genvalgt.

Kasper Andersen havde valgt at trække sig fra formandsposten af personlige årsager. Kasper var indstillet på helt at udtræde af bestyrelsen, såfremt dette vil lette valget til den nye bestyrelse. Carsten Ottesen opstillede som kandidat til bestyrelsen og var villig til at overtage formandsposten.

Carsten blev valgt som ny formand. Kasper Andersen blev valgt til suppleant.

6. Valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer

Henning Olsen blev genvalgt til at være foreningens repræsentant i Nordisk Safariklub.

7. Valg af revisorer

Lotte og Brian fra LB Jagtrejser blev genvalgt.

8. Forslag fra medlemmerne

Forslag til behandling, motiveret af Kasper Andersen:

Forslag til ændring af vedtægternes § 4,

Udgår:

”Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er til stede, at de sammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal. ”

Erstattes af:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er repræsenterede, at de udgør over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal.

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Dette forslag blev vedtaget.

Forslag til behandling, motiveret af Carsten Ottesen:

Forslag til ændring af vedtægternes § 10

Udgår:

Eksklusion kan finde sted, såfremt et flertal på generalforsamlingen finder det nødvendigt.

Erstattes af:

Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt et flertal af den til enhver tid sidende bestyrelse finder det nødvendigt, og bestyrelsen skal samtidigt beslutte varigheden af eksklusionen forinden det pågældende medlem igen kan ansøge om optagelse i DJA.

Dette forslag blev vedtaget.

9. Eventuelt

Henning Olsen redegjorde kort for arbejdet i det forløbne år i Nordisk Safariklub

Rainsford Hunting blev på foranledning af Anders Wanstrup, Korsholm Jagtrejser diskuteret og det blev konkluderet, at det er meget vanskeligt at gøre noget ved dette.

Bjarne Bitsch har skriftligt henvendt sig til JÆGER, da han er af den opfattelse at bladets skribenter er partiske i forhold til flere interessenter. Dette blev diskuteret og konklusionen blev, at dette ikke er en opgave for DJA.

Skrivelse fra forbrugerombudsmanden vedr. opgivelse af priser inklusiv moms blev kommenteret af Henning Olsen og efter han bedste overbevisning og juridisk rådgivning, konstatere han, at det er enhver frit stillet og helt lovligt, at opkræve f. eks. et administrationsgebyr til dækning af den ekstra udgift vi blev pådraget, da vi fra den 1. januar 2011 blev vi omfattet af skatteministeriets ”Særordning for rejsebureauer (momslovens §§ 67 og 68a)”

Carsten Ottesen fremlagde nogle ideer til bearbejdning af det politiske system og pressen hen imod ændring af de administrative cirkulærer som Rejsegarantifonden arbejder efter, idet lov om Rejsegarantifonden ud fra de nuværende cirkulærer ikke yder en effektiv forbrugerbeskyttelse men tværtimod motiverer rejsebranchen til at omgå lovens bogstav.

Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.