Main menu
Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Referat af DJA generalforsamling i Brande 6. marts 2020

 1. Valg af dirigent.
  Kasper Andersen blev valgt.
  Mere end halvdelen er repræsenteret, nogle ved fuldmagt

 2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forgangne regnskabsår.
  Beretningen er vedlagt dette referat.
  Endvidere vedlægges diverse bilag fra Pakkerejseudvalget.

 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse.
  Regnskabet godkendt

 4. Forelæggelse af budget for 2020 og forslag til kontingent.
  Budgettet godkendt.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er, som næst formand, Tina Jeppesen og Aksel Spangsberg og begge modtager genvalg.
  Henning Olsen modtager genvalg som formand.
  Valg af suppleanter - Ikke på valg i år.
  Tina og Aksel genvalgt
  Henning genvalgt

 6. Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer.
  Ikke noget aktuelt

 7. Valg af revisor –ikke på valg i år.

 8. Uddeling af DJA´s ærespris.
  Ingen indstillet i år. Evt forslag indkaldes ved indkaldelse til næste generalforsamling.

 9. Forslag fra medlemmerne.
  Ingen forslag modtaget

 10. Eventuelt
  Tina orienterede om, hvordan vi skal behandle kunder, der bliver ramt af aflysninger eller forsinkelse pga. Corona -virus.

  Hvis der frarådes rejse til et land, er vi forpligtet til at refundere alle betalinger vi har modtaget, men vi kan naturligvis tilbyde en rejse på et senere tidpunkt.

  Det foreslås at vi næste år starter generalforsamlingen kl 16.00

Referat af DJA generalforsamling i Brande 8. marts 2019

Valg af dirigent

Kasper Andersen valgt.

Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 12 medlemmer er repræsenteret , nogle dog ved fuldmagt.

 1. Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forgangne regnskabsår Formandens beretning vedlagt.

 2. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse. Regnskab var uddelt i forvejen. Drift og balance gennemgået og godkendt

 3. Forelæggelse af budget for 2020 og forslag til kontingent
  Budget gennemgået og godkendt. Kontingent for 2019 uændret 3000 kr.
  Carsten Ottesen fremhævede at der er brug for at DJA medlemmer markerer sig på Brahetrolleborg messen, gennem donationer af jagtrejser. CO forventer indtægter af samme størrelsesorden som sidste år.
  Budget godkendt og kontingent uændret 3000 kr. besluttet.

 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er Henrik Mortensen og Lars Malver begge modtager genvalg.
  Henning orienterede om sammenlægning af Buhls og Gamekeeper, og at det fælles firma pt. har 2 bestyrelsesmedlemmer. Henrik Mortensen valgte at trække sig fra bestyrelsen
  Jan Mortensen LUX valgt til bestyrelsen, Lars Malver genvalgt

 5. Valg af suppleanter
  Genvalg til Kasper Andersen

 6. Valg af revisor
  Kenneth Banke genvalgt.

 7. Drøftelse af forholdet til Nordisk Safari Klub
  NSK samarbejder ikke med Book Your Hunt mere, men bortauktionere jagtrejser.
  Vi syntes ikke situationen har ændret sig. Henning svarer på NSK´s henvendelse.

 8. Orientering og status på ”DJA's Pakkerejsekomités
  Carsten Ottesen orienterede om udvalgets arbejde.
  Strategi overfor ”køkkenbords sælgere” :
  Først en venlig henvendelse, herefter anmeldelse til RGF.
  6 selskaber er anmeldt til RGF
  3 selskaber bliver anmeldt hvis de ikke svare positivt inden 14 dage
  RGF har lovet svar på de 6 anmeldelser inden 14 dage fra dd.
  I alt 50 problematiske rejseudbydere er identificeret.

  Definition af begrebet Erhvervsdrivende vil blive diskuteret i et snarligt møde med RGF, hvor også Rejsebuereauforeningen deltager.

 9. Ansøgning fra Akando Hunting om optagelse i DJA
  Generalforsamlingen besluttede at acceptere Akando Hunting som medlem af DJA, hvis de stadig ønsker det.

 10. Forslag fra medlemmerne
  Ingen

 11. Eventuelt
  Kasper Andersen foreslog, at generalforsamlingen i fremtiden afvikles før skydning.
  Kasper tilbød at lægge DJA annonce ind på relevante Facebook sider. Gratis.

  Carsten Ottesen beder DJA medlemmer om at svare positivt på henvendelse om at donere jagtrejser til Brahetrolleborg messen. Kasper foreslog et besøg på Waffen Schrum,s skydeanlæg, syd for grænsen for foreningens medlemmer

  Tina Jeppesen henledte opmærksomheden på det notat om moms på køb fra udlandet, som er fremsendt til medlemmerne.

Referat af DJA’s generalforsamling 9. marts 2018

Referat af DJA’s generalforsamling 9. marts 2018

1.Valg af dirigent
Henrik Mortensen valgt og han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig. 10 medlemmer repræsenteret og 6 fuldmagter til bestyrelsen og navngivne medlemmer er modtager. Således er i alt 84% af 19 medlemmers stemmer repræsenteret .

2.Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forgangne regnskabsår 2017
Beretningen er vedlagt som bilag

3. Gennemgang og drøftelse af NY pakkerejselov - indlæg ved Tina
Endelig lovtekst foreligger endnu ikke, men ventes i maj måned.
Tina gennemgik et foreløbigt notat fra RGF med orientering om de vigtigste punkter i den nye lov. Det ser ud som om, vi har fået en tilfredsstillende definition af agent/formidlerbegrebet. Det endelige notat bliver eftersendt til alle medlemmer, så snart det foreligger fra RGF.

4. Orientering om kommende Jagt og Outdoor messe.
Der er kommet 37 rejser på auktionen på messen. Sammen med OCC, sidder Carsten og Henning og styrer alle aktiviteter omkring auktionen. Aldrig har der været så mange fine rejser sat på auktion. Vores udspil med 85% retur af hammerslagsprisen har haft mega effekt.
Vi vil få trykt et decideret auktionskatalog. Alt i alt har DJA sat et meget betydeligt fingeraftryk på den kommende messe. 

5. Orientering om ny persondatalov. Indlæg ved Henning
Henning orienterede om den nye persondatalov. Hans plancher udsendes til medlemmerne.

6. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse
Regnskabet godkendt (vedlagt). Det mindre underskud skyldes hovedsagelig en betydelig større aktivitet i 2017 end forudset. Prisstigninger på vores annoncering i Jæger samt den vedtagne støtte til Nyjæger.dk

7. Forelæggelse af budget for 2018 og forslag til kontingent
Budget 2018 er påført regnskabet for 2017. For at give mere luft til foreningens arbejde overvejes en kontingentforhøjelse på 500 kr. til 3500 kr. Det blev besluttet af bemyndige bestyrelsen til at hæve kontingentet med 500 kr. hvis der bliver behov for det. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a) Valg af formand: På valg er Carsten Ottesen som ikke kan genvælges. Henning foreslås som ny formand.
b) Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer: Aksel Spangsberg modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Tina Jeppesen som nyt bestyrelsesmedlem.
Henning Olsen valgt til formand. Tina Jeppesen valgt og Aksel Spangsberg genvalgt.

9. Valg af suppleanter
Kenneth blev valgt

10. Valg af revisor
Kenneth genvalgt

11. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne
Forslag 1
Bestyrelsen har efter retssagen anlagt af Peter Stouenberg mod Travel Sense (som var teknisk arrangør for DJA medlemmet Arcas Hunting) vurderet, at DJA ikke bør tage nogen risiko for dårligt image i tilfælde af en lignede sag. Således foreslås, at der tilføjes en ny sætning efter 1. sætning i § 3:
DJA optager ikke medlemmer, som har rejsegarantidækning under en såkaldt teknisk arrangøraftale.
Forslag 2
Afkortning af sætning i vedtægternes § 2, idet samme hensigt mht medlemskab i Rejsegarantifonden er anført i 1. sætning af §: DJA er en brancheforening for danske arrangører af jagtrejser. som besidder et dansk CVRnr. og er medlem af Rejsegarantifonden
Forslag 3 Sletning af sætning i vedtægternes § 3, idet der er modstridende mening til efterfølgende sætning, idet det ubetinget skal være bestyrelsen, der foretager en vurdering: Medlemskab af DJA kan principielt opnås af enhver virksomhed, som opfylder ovenstående krav. DJA's bestyrelse vurderer, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af DJA.
Forslag 4
Generalforsamling at der hvert år skal uddeles en Ærespris, hvorved DJA har større mulighed for at skaffe sig foreningsmæssig positiv PR i branchen og i den brede offentlighed. Således skal indføjes som pkt. 8 i dagsorden for den ordinære generalforsamling og nuværende pkt. 8 og 9 skal dermed ændres til pkt. 9 og 10: Generalforsamlingens beslutning om modtager af årets DJA Ærespris til en dansk forening, en dansk organisation eller en person, som på exceptionel vis har kæmpet for bevarelsen af bæredygtig jagt.
Ovenstående vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

12. Med henvisning til muligheden nævnt i vedtægternes § 6 foreslås, at der nedsættelses en eksekutivkomité.
Forslaget er motiveret med det faktum, at DJA skal mobilisere ressourcer til yderligere aktiviteter til glæde for medlemmerne, herunder
• Overvågning af agenters og formidleres forventede overtrædelser af den nye pakkerejselov.
• Deltagelse i planlægningen af de større danske jagtmesser.
• Kontakt til relevante organisationer og foreninger for derved at sikre indflydelse til fremme af foreningens formål.
Forslaget blev enstemmigt støttet af generalforsamlingen. Kasper (Jelling Jagtrejser) og Carsten blev optaget og de blev bedt om at kan komme med forslag til bestyrelsen om andre medlemmer af komitéen. I samarbejde med bestyrelsen skal snarest udarbejdes en forretningsorden.

13. Eventuelt
I forbindelse med risikoen for storkonflikt nævnte Tina en vigtig information:
Måtte rejsebureauets arrangement blive påvirker af storkonflikten i form af flyforsinkelser eller lignende dækkes kunden som normalt jf. pakkerejseloven. Måtte kunder grundet konflikten blive forhindret i at deltage, er det bureauets almindelige afbestillingsbetingelser, der gælder. Kunderne har dermed ikke krav på at udsætte eller annullere en booket jagt på grund af konflikten.
Carsten efterlyser flere rejser til auktionen hos OCC. Gerne lidt mere sjældne rejsemål og gerne grupperejser. Der er fortsat et par dage indtil ”bogen” lukkes.
Kasper opfordrer medlemmerne til at tage til genmæle i de sociale medier i tilfælde af usaglige angreb, som Holger K. Jensen ofte er eksponent for.
Kasper fremførte, at messearrangører fra nær og fjern ofte presser vores medlemmer til deltagelse de lokale messer, som skyder op over hele landet. Her bør vores medlemmer overveje at koncentrere sig om de større messer, men selvfølgelig er det overvejelser og beslutninger, som hvert medlem selv må træffe.

Således passeret, Brande d. 9. marts 2018 og refereret af Lars Malver
Dirigenter: Henrik Mortensen og Henning Olsen

 

DJA generalforsamling fredag den 17. marts 2017

DJA generalforsamling fredag den 17. marts 2017
Afholdt på Brande Jagtforenings Skydebaner, Risbjergvej 60, Brande
1. Valg af dirigent
Kenneth Banke valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Der er 13 medlemmer repræsenteret enten med fremmøde eller fuldmagt. Generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Formandens beretning vedlægges dette referat.
Beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse.
Regnskabet for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
Budgettet blev godkendt, og kontingentet forbliver uændret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Genvalg til Henning Olsen og Lars Malver. Nyvalgt til bestyrelsen er Henrik Mortensen.

6. Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer.
Pt ikke relevant.

7. Valg af revisor.
På valg er Henrik Mortensen, som ikke kan fortsætte, da han indtræder i bestyrelsen.
Kenneth Banke valgt.

8. Forslag fra medlemmerne.
Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt.
Formanden orienterede om status i NSK’s / DJA sagen. Henning orienterede om en henvendelse fra Hans Årslev, som ønsker DJAs støtte til foreningen Jægere mod Cancer. Der blev uddelt en skrivelse fra Hans samt en folder fra JmC. Bestyrelsen vil lade det være op til hvert enkelt medlem, om man vil yde støtte. Forsamlingen takkede Hans Knudsen for sit store arbejde i bestyrelsen og specielt hans indsats på Facebook. Ligeledes hylledes Aksel Spangsberg for et særdeles hyggeligt arrangement på Brande Jagtforenings Skydebane. Det store fremmøde og den muntre stemning fortjener en gentagelse. Aksel uddelte præmier til det vindende hold i dagens samlede skydekonkurrencer. Formanden takkede for en super hyggelig eftermiddag – trods regn og slud. Der blev afsluttet med smørrebrød og en pilsner i det varme klubhus.

Således passeret, Brande d. 17. marts 2017
Lars Malver