Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rejsebestemmelser for DJA's medlemmer

Nedenstående rejsebestemmelser er fremlagt og udarbejdet i samråd med DJA´s advokat og vores medlemmer kan frit anvende dem.  

 

Bestilling/afbestilling

Bestilling af et rejsearrangement hos et DJA-medlem er bindende.

Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling kun ske efter følgende retningslinjer: Ved afbestilling tidligere end 8 uger før afrejsedagen betales kr. 2.000,- pr. jæger. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris.
For ikke jagende ledsagere betales kr. 1.000,-.

Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter, og der hæftes i overensstemmelse med disse regler - allerede udstedte og navngivne flybilletter kan IKKE refunderes.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsedagen, er hele rejsen forfalden til betaling. Hæftelsen omfatter også mindsteprisen på bestilte stk. vildt. 
I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig.

Tilsvarende gælder, hvor DJA´s medlemmer i øvrigt forpligter sig overfor tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse.
I disse tilfælde fraviges Lov om Pakkerejser § 9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted.

I sådanne tilfælde vil DJA-medlemmet bestræbe sig på at begrænse kundens tab ved at afsætte rejsen til anden side, men DJA-medlemmet kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes. 
I visse tilfælde har de enkelte jagtrevirer strengere afbestillingsbetingelser end DJA foreskriver, i disse tilfælde vil de naturligvis være gældende.

Ansvar

DJA´s medlemmer optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.v. og kan ikke gøres ansvarlig for ændringer, forsinkelser eller andre forhold, som er en følge af aftalebrud, vejrlig, force majeure eller andre omstændigheder, som DJA-medlemmet ikke har indflydelse på. I det omfang DJA-medlemmet erstatningsansvar ifølge internationale konventioner lovligt kan begrænses, finder disse ansvarsbegrænsningsregler anvendelse.
DJA-medlemmet informerer forud om det enkelte lands / revirs betingelser og bestemmelser, som vil være de gældende. Et DJA-medlem kan ikke ændre disse.

Flyselskaber

De forskellige flyselskaber har forskellige regler for handling af våben og trofæer. Det er op til den enkelte rejsende selv at undersøge vægtbegrænsninger, handlingfee etc. der ligger udenfor DJA´s indflydelse. Flere flyselskaber har allerede indført en handlingfee for våben – det ligger udenfor vores indflydelse, hvorfor dette ikke kan forudbetales. Der opkræves gebyrer direkte i lufthavnene – prisindikation fra € 50,- til € 100,- Normalt tilladte bagagevægt er 20 kg – gældende for den totale bagagemængde inkl. jagtvåben med mindre andet er nævnt. Vægt ud over de 20 kg afregnes i lufthavnene som overvægt direkte til flyselskabet eller lufthavnen.

Betalingsbetingelser

Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales 50% af rejsens pris ved bestilling. Senest 35 dage før afrejse betales restbeløbet. Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris ved bestilling. Flybilletter betales altid ved bestilling af rejsen.
Endelig afregning bl.a. for ikke forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten, når opgørelsen fra reviret/destinationen foreligger. Dette kan variere fra  ganske få dage indtil 3 mdr. uanset, om der er tale om opkrævning eller tilbagebetaling. Alle betalinger er netto kontant.

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, valutakursudsving, devaluering, udefrakommende prisstigninger eller andre forhold, som DJA´s medlemmer er uden indflydelse på. 
Der tages også forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale og evt. fakturaer.

Forsikringer

Vær opmærksom på, at der pr. 1. januar 2008 ikke længere er nogen hjemtransportdækning i det gule sygesikringsbevis fra lande, der ligger udenfor Skandinavien.

Goudas Ferierejseforsikring dækker bl.a. sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, tyveri og fly orsinkelse. Denne forsikringsform findes i mange forskellige kombinationer. Forhør nærmere om vilkår og priser hos det enkelte DJA medlem.

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som koster 6 % af rejsens pris ekskl. evt. forudbestilte trofæer (når der er tale om en disciplinforsikring - Eksempel: En jæger brækker en pegefinger, hvilket ikke forhindrer ham/hende i at rejse, men han/hun kan ikke afgive skud - dette koster altså 1 % ekstra).

Afbestillingsforsikring skal altid tegnes senest ved indbetaling af første depositum, eller når anden bindende aftale indgås. Våben og andet udstyr er som regel omfattet af privat indbo- eller familieforsikringer. 
Forhør hos dit eget forsikringsselskab. Er du ikke dækket herigennem, eller ønsker du en særlig forsikring til dækning af skader eller tyveri af våben, er det muligt at tegne en særlig teknisk/udstyrsforsikring.

Samtlige forsikringer kan tegnes via DJA`s medlemmer.

Helbred

Mange jagtarrangementer gennemføres under primitive forhold. Det være sig i ødemarker og afsides liggende egne og i lande, hvor sundhedsvæsenet er på et relativt lavt niveau. Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan gennemføre turen. Selvom DJA´s medlemmer er behjælpelige med oplysninger, er det dit eget ansvar at sætte dig ind i, hvilke anbefalinger og krav om vaccinationer m.v., der knytter sig til de lande, du skal rejse til.

Personligt ansvar - påregnelig risiko

Du skal være opmærksom på, at når du driver jagt i udlandet - så bevæger du dig rundt i natur, der er ukendt for dig. Der kan være stejle skrænter, løse sten, alverdens kryb og vekslende vejrforhold. Sagt på en anden måde: "Det behøver ikke at være helt ufarligt". Du kan blive udsat for, at vores samarbejdspartnere gør dig bekendt med, at det du indleder dig på er på dit eget ansvar - der er en påregnelig risiko for, at der kan ske noget. Nogen af vores samarbejdspartnere vil bede dig skrive under på dette - andre vil som vi, gøre dig opmærksom på fakta. DJA´s medlemmer kan ikke drages til ansvar for, om du skulle falde ned, komme til skade, få brug for hurtig lægehjælp eller lignende. Du påtager dig selv et ansvar for dit eget liv og helbred, som du ikke kan forsikre dig imod - og du kan hverken gøre vore samarbejdspartnere eller DJA´s medlemmer ansvarlig herfor.

Jagttegn og forsikring

Du skal have et gyldigt dansk jagttegn, hvis du vil jage i udlandet. De fleste lande kræver dette, og til det danske jagttegn er knyttet en ansvarsforsikring, som dækker forsikringsforhold i forbindelse med jagt i hele Europa - men der er ingen forsikringsdækning udenfor Europa.

Reklamationer

Eventuelle klager over jagtarrangement, indkvartering, jagtpersonale, eventuelle guider, trofæopmåling eller andre forhold skal indsendes skriftligt til DJA´s medlemmer inden 8 dage efter rejsens afslutning - Dette er en forudsætning for, at en reklamation kan behandles. 
Eventuelle reklamationer, der vedrører forhold på rejsedestinationen skal, for at kunne blive behandlet, afgives på stedet og føres til protokols - om nødvendigt på dansk - aflever klagen og fortæl DJA-medlemmet, så snart I kan og senest 8 dage efter hjemkomsten, at I har afleveret en skriftlig klage på destinationen.
Reklamationer, der vedrører indkvartering, jagtlige forhold mv. skal omgående fremføres på stedet eller meddeles pr. telefon, fax eller E-mail til DJA medlemmet.

Jagtprotokol

Jagt i Polen afsluttes med udfærdigelse af en jagtprotokol, som underskrives af jægeren. DJA´s medlemmer opfordrer til, at den enkelte jæger overværer opmåling / indvejning af trofæer. Forhold, som ikke er anført i protokollen, har DJA´s medlemmer ingen mulighed for at korrigere eller gøre indsigelse imod. Jægeren hæfter med sin underskrift for de informationer, der indgår i protokollen. Skriv evt. jeres kommentarer på dansk i protokollen, sproget betyder intet.

Trofæafgifter

Trofæafgifter under de enkelte lande og arrangementer opgives i forskellige valutaer. 
Dette er udtryk for, hvilken valuta trofæafgiften skal afregnes i, uanset hvordan arrangementet i øvrigt afregnes. I de fleste tilfælde hører kun hornene/ tænderne med til trofæet. Hvis du/I ønsker at købe skind og/eller kød fra eksempelvis Polen, vil du/I blive afkrævet beløbet af DJA`s medlem. 
Vi gør dog opmærksom på, at indførsel af ubehandlet skind og kød ikke er tilladt uden 
Veterinærdirektoratets tilladelse. Det er op til den enkelte selv at søge denne tilladelse.
Se evt. også Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk  for yderligere information.

Trofæer/forsendelse

Et DJA-medlem kan ikke gøres ansvarlige for de aftaler du/I egenhændigt indgår med konservatorer i udlandet eller i Danmark - dette gælder såvel for udførelsen af det faglige arbejde som for hjemsendelsen af trofæerne. DJA´s medlemmer er ikke kontraktligt og økonomisk bundet til bestemte konservatorer og modtager ikke provision eller honorarer herfor, hvorfor vi ikke kan tage ansvaret for evt. fejl, bortkomst, ødelæggelser eller forsinkelser af trofæer.

Anskydninger

Det har altid en konsekvens at anskyde et stykke vildt - de enkelte revirers / landes betingelser og bestemmelser vil være gældende - spørg os!

Våbentilladelser

Til våben, der kræver tilladelse, skal du have besiddelses- eller bæretilladelse i Danmark, såfremt du ønsker at medbringe våbenet på jagt i udlandet. Pr. 1. april 1995 skal du besidde et EU-våbenpas, til brug ved rejser mellem EU-lande. 
DJA`s medlemmer er dig behjælpelig med fornødne dokumenter for ud- og indførsel af våben på+ tværs af landegrænser.

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form for tilbage-betaling sted.

TILBAGEBETALING finder ikke nødvendigvis sted.
Vær opmærksom på, at visse revirer ikke betaler tilbage, hvis de skønner, at jægeren har været ført til en fair chance. Om han/hun udnytter chancen eller ej er op til den enkelte. Sagt på en anden måde: Skyder du forbi uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du et afskudsbart stykke vildt stående stille og roligt på acceptabel skudafstand med bredsiden / bladet til - altså en fair chance - din riffel klikker, eller du får dig af den ene eller anden grund ikke taget sammen til at afgive skud, kan din jagtfører med rette sige, at du haft en fair chance, men du udnyttede den ikke, i så fald vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted. 
På flere oversøiske destinationer finder der under ingen omstændigheder tilbagebetalinger sted – forhør det enkelt DJA medlem.
HUSK / VIGTIGT
DJA´s medlemmer formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og trofæer. Vejr, vind, din dygtighed som jæger og andre uforudsigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for din jagtrejses succes.

Rejsegaranti

Aller DJA´s medlemmer er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark og besidder et dansk CVRnr.