Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Referat af DJA’s generalforsamling 9. marts 2018

Referat af DJA’s generalforsamling 9. marts 2018

1.Valg af dirigent
Henrik Mortensen valgt og han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig. 10 medlemmer repræsenteret og 6 fuldmagter til bestyrelsen og navngivne medlemmer er modtager. Således er i alt 84% af 19 medlemmers stemmer repræsenteret .

2.Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forgangne regnskabsår 2017
Beretningen er vedlagt som bilag

3. Gennemgang og drøftelse af NY pakkerejselov - indlæg ved Tina
Endelig lovtekst foreligger endnu ikke, men ventes i maj måned.
Tina gennemgik et foreløbigt notat fra RGF med orientering om de vigtigste punkter i den nye lov. Det ser ud som om, vi har fået en tilfredsstillende definition af agent/formidlerbegrebet. Det endelige notat bliver eftersendt til alle medlemmer, så snart det foreligger fra RGF.

4. Orientering om kommende Jagt og Outdoor messe.
Der er kommet 37 rejser på auktionen på messen. Sammen med OCC, sidder Carsten og Henning og styrer alle aktiviteter omkring auktionen. Aldrig har der været så mange fine rejser sat på auktion. Vores udspil med 85% retur af hammerslagsprisen har haft mega effekt.
Vi vil få trykt et decideret auktionskatalog. Alt i alt har DJA sat et meget betydeligt fingeraftryk på den kommende messe. 

5. Orientering om ny persondatalov. Indlæg ved Henning
Henning orienterede om den nye persondatalov. Hans plancher udsendes til medlemmerne.

6. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse
Regnskabet godkendt (vedlagt). Det mindre underskud skyldes hovedsagelig en betydelig større aktivitet i 2017 end forudset. Prisstigninger på vores annoncering i Jæger samt den vedtagne støtte til Nyjæger.dk

7. Forelæggelse af budget for 2018 og forslag til kontingent
Budget 2018 er påført regnskabet for 2017. For at give mere luft til foreningens arbejde overvejes en kontingentforhøjelse på 500 kr. til 3500 kr. Det blev besluttet af bemyndige bestyrelsen til at hæve kontingentet med 500 kr. hvis der bliver behov for det. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a) Valg af formand: På valg er Carsten Ottesen som ikke kan genvælges. Henning foreslås som ny formand.
b) Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer: Aksel Spangsberg modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Tina Jeppesen som nyt bestyrelsesmedlem.
Henning Olsen valgt til formand. Tina Jeppesen valgt og Aksel Spangsberg genvalgt.

9. Valg af suppleanter
Kenneth blev valgt

10. Valg af revisor
Kenneth genvalgt

11. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne
Forslag 1
Bestyrelsen har efter retssagen anlagt af Peter Stouenberg mod Travel Sense (som var teknisk arrangør for DJA medlemmet Arcas Hunting) vurderet, at DJA ikke bør tage nogen risiko for dårligt image i tilfælde af en lignede sag. Således foreslås, at der tilføjes en ny sætning efter 1. sætning i § 3:
DJA optager ikke medlemmer, som har rejsegarantidækning under en såkaldt teknisk arrangøraftale.
Forslag 2
Afkortning af sætning i vedtægternes § 2, idet samme hensigt mht medlemskab i Rejsegarantifonden er anført i 1. sætning af §: DJA er en brancheforening for danske arrangører af jagtrejser. som besidder et dansk CVRnr. og er medlem af Rejsegarantifonden
Forslag 3 Sletning af sætning i vedtægternes § 3, idet der er modstridende mening til efterfølgende sætning, idet det ubetinget skal være bestyrelsen, der foretager en vurdering: Medlemskab af DJA kan principielt opnås af enhver virksomhed, som opfylder ovenstående krav. DJA's bestyrelse vurderer, om et medlem eller en ansøgende virksomhed opfylder betingelserne for at være medlem af DJA.
Forslag 4
Generalforsamling at der hvert år skal uddeles en Ærespris, hvorved DJA har større mulighed for at skaffe sig foreningsmæssig positiv PR i branchen og i den brede offentlighed. Således skal indføjes som pkt. 8 i dagsorden for den ordinære generalforsamling og nuværende pkt. 8 og 9 skal dermed ændres til pkt. 9 og 10: Generalforsamlingens beslutning om modtager af årets DJA Ærespris til en dansk forening, en dansk organisation eller en person, som på exceptionel vis har kæmpet for bevarelsen af bæredygtig jagt.
Ovenstående vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

12. Med henvisning til muligheden nævnt i vedtægternes § 6 foreslås, at der nedsættelses en eksekutivkomité.
Forslaget er motiveret med det faktum, at DJA skal mobilisere ressourcer til yderligere aktiviteter til glæde for medlemmerne, herunder
• Overvågning af agenters og formidleres forventede overtrædelser af den nye pakkerejselov.
• Deltagelse i planlægningen af de større danske jagtmesser.
• Kontakt til relevante organisationer og foreninger for derved at sikre indflydelse til fremme af foreningens formål.
Forslaget blev enstemmigt støttet af generalforsamlingen. Kasper (Jelling Jagtrejser) og Carsten blev optaget og de blev bedt om at kan komme med forslag til bestyrelsen om andre medlemmer af komitéen. I samarbejde med bestyrelsen skal snarest udarbejdes en forretningsorden.

13. Eventuelt
I forbindelse med risikoen for storkonflikt nævnte Tina en vigtig information:
Måtte rejsebureauets arrangement blive påvirker af storkonflikten i form af flyforsinkelser eller lignende dækkes kunden som normalt jf. pakkerejseloven. Måtte kunder grundet konflikten blive forhindret i at deltage, er det bureauets almindelige afbestillingsbetingelser, der gælder. Kunderne har dermed ikke krav på at udsætte eller annullere en booket jagt på grund af konflikten.
Carsten efterlyser flere rejser til auktionen hos OCC. Gerne lidt mere sjældne rejsemål og gerne grupperejser. Der er fortsat et par dage indtil ”bogen” lukkes.
Kasper opfordrer medlemmerne til at tage til genmæle i de sociale medier i tilfælde af usaglige angreb, som Holger K. Jensen ofte er eksponent for.
Kasper fremførte, at messearrangører fra nær og fjern ofte presser vores medlemmer til deltagelse de lokale messer, som skyder op over hele landet. Her bør vores medlemmer overveje at koncentrere sig om de større messer, men selvfølgelig er det overvejelser og beslutninger, som hvert medlem selv må træffe.

Således passeret, Brande d. 9. marts 2018 og refereret af Lars Malver
Dirigenter: Henrik Mortensen og Henning Olsen

 

DJA generalforsamling fredag den 17. marts 2017

DJA generalforsamling fredag den 17. marts 2017
Afholdt på Brande Jagtforenings Skydebaner, Risbjergvej 60, Brande
1. Valg af dirigent
Kenneth Banke valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Der er 13 medlemmer repræsenteret enten med fremmøde eller fuldmagt. Generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Formandens beretning vedlægges dette referat.
Beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse.
Regnskabet for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
Budgettet blev godkendt, og kontingentet forbliver uændret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Genvalg til Henning Olsen og Lars Malver. Nyvalgt til bestyrelsen er Henrik Mortensen.

6. Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer.
Pt ikke relevant.

7. Valg af revisor.
På valg er Henrik Mortensen, som ikke kan fortsætte, da han indtræder i bestyrelsen.
Kenneth Banke valgt.

8. Forslag fra medlemmerne.
Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt.
Formanden orienterede om status i NSK’s / DJA sagen. Henning orienterede om en henvendelse fra Hans Årslev, som ønsker DJAs støtte til foreningen Jægere mod Cancer. Der blev uddelt en skrivelse fra Hans samt en folder fra JmC. Bestyrelsen vil lade det være op til hvert enkelt medlem, om man vil yde støtte. Forsamlingen takkede Hans Knudsen for sit store arbejde i bestyrelsen og specielt hans indsats på Facebook. Ligeledes hylledes Aksel Spangsberg for et særdeles hyggeligt arrangement på Brande Jagtforenings Skydebane. Det store fremmøde og den muntre stemning fortjener en gentagelse. Aksel uddelte præmier til det vindende hold i dagens samlede skydekonkurrencer. Formanden takkede for en super hyggelig eftermiddag – trods regn og slud. Der blev afsluttet med smørrebrød og en pilsner i det varme klubhus.

Således passeret, Brande d. 17. marts 2017
Lars Malver

Ordinær generalforsamling fredag 11. marts 2016

Referat:
Danske Jagtrejse Arrangører Ordinær generalforsamling
Best Western Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia.
Fredag 11. marts 2016 kl. 13:00

1)Valg af dirigent:
Henning Olsen valgt
Henning konstaterede at der var mødt 7 medlemmer og modtaget 6 fuldmagter, så generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end 50 % af medlemmerne var repræsenteret

2) Formandens beretning
Beretningen udsendes særskidt til alle medlemmer.

3) Forelæggelse af revideret resultatopgørelse 2015 og balance 31/12 2015
Henning Olsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Regnskabet sendes ud til alle medlemmer.

4) Forelæggelse af budget for 2016 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev godkendt, kontingent uændret ift. sidste år. Budgettet udsendes sammen med regnskabet for 2015, til alle medlemmer.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af Carsten Ottesen og Aksel Spangsberg for 2 år. Genvalg af Henning Olsen for 1 år. Så kommer formand og næstformand ikke på valg samme år.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Henrik Mortensen genvalgt.

6) Evt. valg af medlem til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer.
Henning Olsen er udtrådt af NSC bestyrelse, så det er ikke mere relevant.

7) Valg af revisor.
Henrik Mortensen genvalgt

8) Forslag fra medlemmer:
Ingen

9) Eventuelt
Et forslag fra Summittours om at DJA skal klassificere rejse logi, blev diskuteret. Ingen fandt at dette er en naturlig opgave for DJA
Forskellige tiltag til at styrke medlemmernes engagement blev diskuteret. Der var mest stemning for underholdende tiltag, f.eks., en skydedag på Vingsted centret. Kasper vil undersøge sagen og komme med forslag til bestyrelsen.
Tue fra Globus Jagtrejser tilbød at hjælpe Hans med DJA’s aktiviteter på Face Book. Det blev modtaget med tak.

Generalforsamlingen blev afsluttet med frokost.

Referent: Lars Malver, Malverjagtrejser

Generalforsamling den 06. marts 2015

Referat af generalforsamling i DJA den 06. marts 2015

Lokalitet: Svendborgsund Færgekro i Svendborg

Fra bestyrelsen var mødt flg.: Lars Malver, Henning Olsen, Carsten Ottesen og Henrik Mortensen - Aksel Spangsberg havde meldt afbud!

Fremmødte medlemmer: Thomas B. Ehlers (Field & Forest) + Kenneth Banke (Gamekeeper)

Flg. punkter til behandling på generalforsamlingen:

Valg af dirigent
Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer
Valg af revisorer
Forslag fra medlemmerne
Eventuelt
Formand Carsten Ottesen bød fremmødte velkommen og takkede for året der var gået og med de udfordringer og tiltag der var sket siden sidste generalforsamling.

1) Valg af dirigent
Henning Olsen blev foreslået som dirigent, han blev valgt og takkede for valget og kunne oplyse at generalforsamlingen var lovligt varslet og tidsfristen til medlemmerne var varslet pr. 5/2 og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med de i dag fremmødte + der forelagde 8 underskrevne fuldmagter fra øvrige medlemmer af DJA, der var forhindret i at møde op på dagen!

2) Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
Carsten Ottesen gav referat af nye tiltag og hvordan status var på tidl. berørte emner –
Venligst se hele formandens beretning i vedhæftede word dok.

3) Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Regnskabet, resultatopgørelse og balance fra dette forløbne år blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4) Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.

Venligst se vedhæftede word dok. - for vedtaget driftsbudget for 2015
Kontingent stigning blev drøftet for at for økonomien til at nå sammen i DJA – alle var dog enige i at dette var en dårlig idé – og at en besparelse på nogle poster ville være bedre – for at vedholde nuværende kontingent sats!

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
På valg var Lars Malver + Henrik Mortensen
Opstillet til valg til bestyrelsen var Hans S. Knudsen (Field & Forest)

Henrik Mortensen valgte ikke at opstille – da han havde været med siden DJA´s opstart i 2010 og ville gerne give plads til nye medlemmer i bestyrelsen. Hans S. Knudsen blev derfor valgt ind i bestyrelsen uden kampvalg.
Som suppleant til bestyrelsen i DJA blev valgt Henrik Mortensen

6) Ingen indkomne forslag eller valg – forsættes som hidtil

7) Valg af revisorer
Som det er i dag er det Partner Revision der varetager DJA´s regnskab denne post koster årligt DKK 4.000 – det blev vedtaget at det ikke er nødvendigt at have udgift til en revisor til denne årlige udgift, for forholdsvis få posteringer i et regnskab og at denne post lovmæssigt og ifl. DJA´s vedtægter kunne skæres fra og spares væk!

Til kritisk revisor blev valgt Henrik Mortensen.
Bogføring – som tidl. nævnt ang. bibeholdelse af det årlige kontingent, fandt de fremmødte det bedre at finde besparelser frem for at hæve det årlige kontingent. Det blev vedtaget at bogføringsudgiften måtte kunne reduceres til det beløb som var anført i budgettet. Bestyrelsen arbejdere videre med en løsning.

8) Forslag fra medlemmerne

Formanden kunne oplyse at han ikke havde modtaget nogen forslag fra medlemmerne

9) Eventuelt
Det blev drøftet at blive ved med det vedholdende arb. med at presse bl.a. messe arrangører til ikke at tage ikke reg. medlemmer af RGF ind – eller i det mindste gøre opmærksom på at de kun er ”formidlere” overfor de besøgende!
At DJA og formanden skal blive ved med det gode arbejde og holde fast i de mærkesager foreningen har gang i nu!

Carsten Ottesen, takkede generalforsamlingen for god ro og orden – der afsluttedes med en frokost!

Referent/
Henrik Mortensen